Mã số mã vạch sản phẩm

Mã số mã vạch sản phẩm

2019-12-07 16:12:17 108

MÃ VẠCH LÀ GÌ?

Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được. (Đ3 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN)

Một dãy mã số mã vạch thông dụng nhất: Mã số EAN-13 gồm 13 con số được quy định từ trái sang phải bao gồm các thành phần sau:

  • 2 hoặc 3 số đầu: Mã quốc gia;
  • 4 đến 6 số tiếp theo: Mã doanh nghiệp;
  • 3 đến 5 số tiếp theo: Mã mặt hàng;
  • Số cuối cùng: Số kiểm tra.

Mã 9 chữ số: Sau khi đăng ký mã số mã vạch, doanh nghiệp sẽ được cấp một mã gồm 9 chữ số, do đó doanh nghiệp chỉ được thêm 03 số đằng sau để tạo thành mã vật phẩm – tương đương với áp dụng được cho 999 loại sản phẩm.

Mã 10 số: Tương tự với 2 loại mã số trên, mã 10 số sẽ chỉ được thêm 02 số đằng sau để tạo mã vật phẩm – tương đương với áp dụng được cho 99 loại sản phẩm.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Quy định tại: Quyết định 73/QĐ-TĐC của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp mã số mã vạch”

1. MÃ VẠCH 8 SỐ

Sau khi đăng ký mã số mã vạch, văn phòng GS1 sẽ cấp cho tổ chức/doanh nghiệp 1 mã bao gồm 8 chữ số. Sau đó doanh nghiệp được phép thêm vào 4 chữ số đằng sau để thành mã vật phẩm hoàn chỉnh. Tương đương với 9999 loại sản phẩm.

Hồ sơ đăng ký gồm có:

  • Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu Phụ lục 2). Khi có thay đổi nội dung đăng ký, Doanh nghiệp phải đăng ký lại trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có thay đổi.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác.

Nơi cấp: Tổng cục TCĐLCL.

Thời gian xử lý:

Tổ chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng MSMV lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận phải chuyển hồ sơ đến Trung tâm TCCL.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm TCCL thẩm xét hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, đề xuất mã số doanh nghiệp và trình Tổng cục TCĐLCL.

Tổng thời gian xử lý hồ sơ: 6 ngày làm việc.

Thời gian cấp MSMV:

Sau khi nhận đủ hồ sơ do Trung tâm TCCL trình, Tổng cục TCĐLCL xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Doanh nghiệp, vào sổ đăng ký và gửi thông báo cho Doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

2. MÃ VẠCH 9 SỐ

Sau khi đăng ký mã số mã vạch, doanh nghiệp sẽ được cấp một mã gồm 9 chữ số, do đó doanh nghiệp chỉ được thêm 03 số đằng sau để tạo thành mã vật phẩm – tương đương với áp dụng được cho 999 loại sản phẩm.

Hồ sơ đăng ký gồm có:

  • Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu Phụ lục 2). Khi có thay đổi nội dung đăng ký, Doanh nghiệp phải đăng ký lại trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có thay đổi.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác.

Nơi cấp: Tổng cục TCĐLCL.

Thời gian xử lý hồ sơ:

Tổ chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng MSMV lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận phải chuyển hồ sơ đến Trung tâm TCCL.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm TCCL thẩm xét hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, đề xuất mã số doanh nghiệp và trình Tổng cục TCĐLCL.

Tổng thời gian xử lý hồ sơ: 6 ngày làm việc.

Thời gian cấp MSMV:

Sau khi nhận đủ hồ sơ do Trung tâm TCCL trình, Tổng cục TCĐLCL xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Doanh nghiệp, vào sổ đăng ký và gửi thông báo cho Doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

3. MÃ VẠCH 10 SỐ

Mã 10 số: Tương tự với 2 loại mã số trên, mã 10 số sẽ chỉ được thêm 02 số đằng sau để tạo mã vật phẩm – tương đương với áp dụng được cho 99 loại sản phẩm.

Hồ sơ đăng ký gồm có:

  • Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu Phụ lục 2). Khi có thay đổi nội dung đăng ký, Doanh nghiệp phải đăng ký lại trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có thay đổi.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác.

Nơi cấp: Tổng cục TCĐLCL.

Thời gian giải quyến hồ sơ:

Tổ chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng MSMV lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận phải chuyển hồ sơ đến Trung tâm TCCL.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm TCCL thẩm xét hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, đề xuất mã số doanh nghiệp và trình Tổng cục TCĐLCL.

Tổng thời gian xử lý hồ sơ: 6 ngày làm việc.

Thời gian cấp MSMV:

Sau khi nhận đủ hồ sơ do Trung tâm TCCL trình, Tổng cục TCĐLCL xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Doanh nghiệp, vào sổ đăng ký và gửi thông báo cho Doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

Bình luận: